Deze Privacy Policy is van toepassing op een alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

De website is eigendom van Wirtz International NV, met zetel te Botermelkdijk 464, 2900 Schoten, opgenomen in de KBO onder het nummer 0438.287.273, handel drijvend onder de handelsnaam “Wirtz”, “Wirtz International” of ook wel “Wirtz International Landscape Architects”, hierna genoemd “Wirtz International”.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. ALGEMEEN

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de website is: Wirtz International NV, Botermelkdijk 464, 2900 Schoten, KBO 0438.287.273.
 2. Wirtz International heeft geen functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) en is evenmin verplicht om er een aan te stellen. Voor alle vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons, meer bepaald bij Mevr. Kelly Camps. Dit kan per post op het hierboven aangegeven adres, maar kan ook per email op info@wirtznv.beof telefonisch op het nummer +32 3 680 13 22.
 3. Wirtz International leeft alle regels van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna: “AVG”), de Belgische wetgeving omtrent bescherming van het privéleven en de Europese Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (hierna: “ePrivacyrichtlijn”) na, gezamenlijk: “Privacywetgeving”.

2. VERWERKINGSACTIVITEITEN

In het kader van haar activiteiten voert Wirtz International volgende verwerkingsactiviteiten uit:

 1. Klanten:
  Welke gegevens? De persoonlijke identificatiegegevens van klanten en desgevallend hun vertegenwoordigers (o.a. namen, rechtsvorm, geslacht), contactgegevens (o.a. adressen van zetel of domicilie, telefoon-, GSM- en/of faxnummer, emailadres), financiële identificatiegegevens (o.a. BTW-nummer en andere facturatiegegevens), informatie i.v.m. de uitvoering van onze overeenkomst (o.a. onze correspondentie, de plannen, ontwerpen en andere creaties), het eigen referentienummer bij Wirtz.

Doeleinden? Deze gegevens verwerken we om u te identificeren en individualiseren, voor administratie, de vlotte communicatie, de opvolging en uitvoering van de overeenkomst, de terugkoppeling nadien en het voeren van de boekhouding.

Rechtsgrond? De verwerking is noodzakelijk om u de diensten te kunnen leveren die door u werden gevraagd en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren op uw verzoek (art. 6 1 b AVG). De verwerking is ook deels gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen (art. 6 1 c AVG).

Bewaartermijn? We bewaren deze gegevens van zodra u met ons contact opneemt tot zolang de opdracht loopt. Nadien bewaren wij alle gegevens tien jaar, conform de wettelijke aansprakelijkheid van architecten voor structurele gebreken.

 1. Referenties:
  Welke gegevens? De benaming van klanten, de omschrijving van het project en afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en plannen van het project.

Doeleinden? Het vermelden op de website van afgelopen voorbeeldprojecten ter referentie.

Rechtsgrond? De verwerking wordt gebaseerd op toestemming (art. 6 1 a AVG).

Bewaartermijn? We bewaren deze gegevens tien jaar na het einde van de opdracht, tenzij de verleende toestemming eerder werd ingetrokken.

 1. Leveranciers:
  Welke gegevens? De persoonlijke identificatiegegevens van leveranciers en desgevallend hun vertegenwoordigers (o.a. namen, rechtsvorm) contactgegevens (o.a. de adressen van zetel of domicilie, telefoon-, GSM- en/of faxnummer, emailadres), financiële identificatiegegevens (o.a. BTW-nummer en andere facturatiegegevens), informatie i.v.m. de uitvoering van onze overeenkomst(o.a. onze correspondentie, een omschrijving van de geleverde goederen of diensten).

Doeleinden? Deze gegevens verwerken we om u te identificeren en individualiseren, voor administratie, de vlotte communicatie, de opvolging en uitvoering van de overeenkomst, de terugkoppeling nadien en het voeren van de boekhouding.

Rechtsgrond? De verwerking is noodzakelijk voor het plaatsen van bestellingen en het leveren van de goederen of diensten (art. 6 1 b AVG). De verwerking is ook deels gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen (art. 6 1 c AVG).

Bewaartermijn? We bewaren deze gegevens tien jaar na het einde van de overeenkomst om ons te kunnen kwijten van onze boekhoudkundige bewaarplicht.

 1. Prospecten:
  Welke gegevens? Namen, contactgegevens, afbeeldingen en andere gegevens die u ons verstrekt.

Doeleinden? Wij onderhouden contacten met professionals en andere geïnteresseerden die wij op lezingen, gastcolleges, beurzen en evenementen ontmoeten en die ons hun contactgegevens doorgeven.

Rechtsgrond? Het verstrekken van de informatie kan worden beschouwd als een ondubbelzinnige toestemming tot verwerking (art. 6 1 a AVG). Daarnaast is het hoe dan ook in het gerechtvaardigd belang van Wirtz International om een solide netwerk te onderhouden voor haar activiteiten (art. 6 1 f AVG).

Bewaartermijn? We bewaren de gegevens totdat de betrokkene diens toestemming opnieuw intrekt en in elk geval niet langer dan 10 jaar.

5.Sollicitaties:
Welke gegevens? Namen, contactgegevens (o.a. adres verblijfplaats,  emailadres, telefoon- en GSM-nummers), curriculum vitae met alle gegevens die de sollicitant daarin opneemt, motivatiebrief, eventueel notities van gesprekken of assessments, correspondentie en alle andere gegevens die de sollicitant heeft doorgegeven aan Wirtz International in het kader van een sollicitatie.

Doeleinden? Deze gegevens verwerken we op jouw vraag en initiatief voor de afweging van jouw kandidatuur met het oog op een eventuele aanwerving of associatie.

Rechtsgrond? De verwerking is noodzakelijk om de nodige handelingen te stellen voor het sluiten van een overeenkomst (art. 6 1 b AVG) en in het gerechtvaardigd belang van Wirtz International om jouw kandidatuur te beoordelen (art. 6 1 f AVG).

Bewaartermijn? We bewaren deze gegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Indien een kandidatuur niet weerhouden wordt, verwijderen wij alle gegevens meteen na het einde van de sollicitatie, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de sollicitatie.

 1. Derden die contact opnemen:
  Welke gegevens? Naam, emailadres, inhoud van bericht en latere correspondentie.

Doeleinden? Geïnteresseerden kunnen ons steeds een email sturen of gebruik maken van ons contactformulier. De gegevens worden verwerkt om efficiënt te kunnen reageren op de binnengekomen berichten.

Rechtsgrond? De verwerking is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst (beantwoorden van uw bericht) te kunnen leveren (art. 6 1 b AVG).

Bewaartermijn? Na het beantwoorden van uw vragen of het reageren op uw opmerkingen of berichten, verwijderen wij na 5 jaar alle gegevens.

3. DOORGIFTE

 1. Wij schermen uw persoonsgegevens goed af van de buitenwereld. Voor bepaalde doeleinden geven we uw persoonsgegevens wel door aan derden die ons diensten leveren, zoals een boekhouder voor de boekhouding, een advocaat voor de procedures, een webdeveloper voor het onderhoud van onze website, IT-providers voor het gebruik van bepaalde cookies, etc.
 2. Behoudens voor de technische verwerking ervan, worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Jouw gegevens worden zeker niet verkocht of doorgegeven voor een of ander commercieel gebruik.
 3. Doorgifte is wel mogelijk in geval van reorganisatie of faillissement van Wirtz International, of de overdracht van het geheel of een deel van activiteiten van Wirtz International. In dergelijk geval doen we er alles aan om jou zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 4. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat we uw gegevens moet onthullen of doorgeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij zullen alles in het werk stellen om jou hier tijdig over te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 5. De gegevens die we met cookies van Google Analytics verzamelen en verwerken, worden wél doorgegeven naar de Verenigde Staten. Google Inc. valt onder het EU-US Data Privacy Framework en doorgifte zou dus veilig moeten zijn. Voorts verlaten uw gegevens het grondgebied van de Europese Unie nooit.

4. JOUW RECHTEN

 1. Recht van toegang en inzage:
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je het recht om ons te vragen om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je begrijpt dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet:
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 2. Recht van vrije gegevensoverdracht:
  Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 3. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 4. Uitoefening van uw rechten:
  Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via één van de volgende kanalen:
  Wirtz International n.v.
  Privacy – Kelly Camps
  Botermelkdijk 464
  2900 Schoten
  info@wirtznv.be

Je kan ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Gelieve jezelf duidelijk te identificeren en, indien van toepassing, uw klantnummer mee te delen. Indien er twijfel bestaat over uw identiteit, kunnen wij je vragen jezelf te legitimeren a.d.h.v. uw identiteitskaart.

 1. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van jouw gegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 2. Recht om klacht in te dienen:
  Heb je het gevoel dat jouw privacyrechten geschonden zijn, dan beschik je steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen bij een burgerlijke rechtbank.

 1. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID
 2. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 3. In geen geval kan Wirtz International aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5. VRAGEN

We willen dat je je volledig op jouw gemak voelt bij het gebruik van de website. Zit je nog met vragen, twijfels of opmerkingen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website, stel ze ons gerust. Je kan steeds bij onze daartoe aangewezen contactpersoon terecht:

Kelly Camps
info@wirtznv.be
+32 3 680 13 22